Lp.
Nr referencyjny
Wartość szacunkowa
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia
Tryb
Termin
składania ofert


40-2017 Termomodernizacja kompleksu budynków administracyjno-diagnostycznych KWP w Opolu, ul. Oleska 93-95 - budynek administracyjny WT
Środa, 06 Grudzień 2017 00:00


 
 
WS-Z.2380. 40.3688.2017

Poniżej
5 225 000 euro

 

45453000-7
45400000-1

45421100-5

45260000-7

45331100-7

45311000-0 

45315700-5

alt
  Termomodernizacja kompleksu budynków administracyjno-diagnostycznych KWP w Opolu, ul. Oleska 93-95 - budynek administracyjny WT


Projekt „Termomodernizacja kompleksu budynków administracyjnych KWP w Opolu przy ulicy Oleskiej”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0174/16-00

przetarg nieograniczony

21.12.2017
godz. 11:00

 
Więcej…